Profiel van de organisatie

2.1 Algemene identificatiegegevens

Algemene identificatiegegevens

Algemene identificatiegegevens
Naam verslagleggende rechtspersoon Stichting Zorggroep Drenthe Holding
Adres Industrieweg 15
Postcode 9402 NP
Plaats Assen
Telefoonnummer 0592-331232
Identificatienummer Kamer van Koophandel 41020216
Email info@zorggroepdrenthe.nl
Internet www.zorggroepdrenthe.nl

Wlz-functies geleverd door het concern

Wlz-functies geleverd door het concern
Functie ja / nee
Verblijf inclusief behandeling ja
Verblijf exclusief behandeling ja
Extramurale behandeling ja

Zvw prestaties geleverd door het concern

Zvw prestaties geleverd door het concern
Prestatie ja / nee
Persoonlijke verzorging ja
Verpleging ja
Begeleiding ja
Advies, Instructie en Voorlicht (AIV) ja

Wmo geleverd door het concern

Wmo geleverd door het concern
Prestatie ja / nee
Huishoudelijke verzorging ja
Begeleiding ja
Dagverzorging ja
Logeren ja
Beschermd wonen ja

Doelgroepen cliënten Wlz-zorg

Doelgroepen cliënten Wlz-zorg
Doelgroep ja / nee
Somatische aandoening of beperking ja
Psychogeriatrische aandoening of beperking ja
Psychiatrische aandoening ja
Lichamelijke handicap nee
Verstandelijke handicap nee
Zintuiglijke handicap of communicatieve stoornis nee
Psychosociale problemen nee

2.2 Structuur van de organisatie / missie en visie

Structuur van de organisatie

Stichting Zorggroep Drenthe verleent zorg- en dienstverlening in zes woonzorgcentra en twee appartementencomplexen gevestigd in de provincie Drenthe. Onder de zorgverlening die wordt geboden vallen: Wlz-zorg, huishoudelijke zorg, persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding, behandeling en verblijf.  Vijf van de acht gebouwen zijn locaties van Zorggroep Drenthe. De juridische structuur is een stichtingsvorm.
Onder Stichting Zorggroep Drenthe Holding, hierna te noemen Zorggroep Drenthe, vallen op 31 december 2018 een viertal stichtingen, aangegeven in onderstaand schema:


De juridische structuur/missie en visie

Zorggroep Drenthe is een stichting die statutair gevestigd is in Assen.  

De missie van Zorggroep Drenthe luidt als volgt:
Zorggroep Drenthe brengt in haar werkgebied ouderenzorg in de breedste zin van het woord tot ontwikkeling en verleent in dat kader verpleging/verzorging/begeleiding/diensten aan ouderen met zorgvragen, dit veelal in combinatie met huisvesting, teneinde hen in staat te stellen zo zelfstandig mogelijk te kunnen functioneren.
De missie is aangevuld met: “Cliëntgerichte service”.        


Visie op zorg, wonen en welzijn
Uit respect voor de autonomie van de cliënt en om tegemoet te komen aan diens eigenheid en privacy biedt Zorggroep Drenthe een gevarieerd aanbod aan woon-zorgmilieus.
De visie is aangevuld met; Onze professionele medewerkers stellen de cliënt centraal en hebben plezier in hun werk’.

Met andere woorden; Zorggroep Drenthe streeft ernaar dat cliënten zo lang mogelijk zelfstandig en naar eigen inzicht en levensstijl kunnen blijven wonen, zowel in hun eigen huis als in het woonzorgcentrum.

Inleven in de persoonlijke belevingswereld van de cliënt maakt het mogelijk om zorg te verlenen die zich richt op het totale welbevinden van de cliënt. Daarbij staat een respectvolle bejegening ongeacht levensbeschouwing, ras, cultuur of samenlevingsvorm voorop.

Goede zorg is naast goed ‘uitgevoerde’ zorg ook aandacht hebben voor de manier waarop de cliënt zijn of haar leven wil leiden. Op deze manier kan de cliënt zich veilig voelen, autonomie behouden en zijn/haar leven richting geven.
 

De vraag van de cliënt is uitgangspunt van de zorg- en dienstverlening. Op basis van de vraag wordt een zorgleefplan gemaakt dat aansluit bij de persoonlijke levensstijl van de cliënt.

In de visie van Zorggroep Drenthe omvat welzijn een complex van factoren, namelijk: mooi en ruim wonen, een lekkere maaltijd, activiteiten en een schoon huis, maar ook huiselijkheid, gezelligheid, warmte, verbondenheid en steun. De woon- en werksfeer bepaalt of ouderen het woonzorgcentrum als ‘thuis’ ervaren. Aandacht voor de werksfeer en kwaliteit van arbeid is allereerst van belang voor de medewerkers, maar zal zich ook vertalen in de kwaliteit van de zorgverlening. Kwalitatief goede zorgverlening, aandacht voor de cliënt en mooi wonen zijn speerpunten voor nu en in de toekomst.

De kernwaarden, waaruit de missie en visie zijn ontstaan, zijn:
PUUR – PLEZIER – PROFESSIONEEL – POSITIEF.

Ondernemerschap wordt sterk gevoeld binnen de organisatie. Er heerst een houding van zelfstandigheid, durf, initiatief en creativiteit. Bij ondernemerschap gaat het om drie onderdelen: kansen zien, kansen benutten en waarde creëren. Gedrag daarbij kenmerkt zich door lef en authenticiteit. 

Zorggroep Drenthe toont lef en durf door nieuwe projecten te starten in een tijd dat de ouderenzorg onder druk staat. Ze ziet kansen door de ontwikkelingen die er zijn in de zorg en durft ‘de kop boven het maaiveld’ uit te steken. Dit heeft zich de afgelopen jaren geuit in verschillende nieuwbouwprojecten. Woonzorgcentrum de Wester Es was het laatste nieuwbouwproject. In juni van het verslagjaar is de locatie geopend en heeft een nieuwe naam gekregen: Spectrum. 


Entree nieuwbouwlocatie 'Spectrum' Beilen

Daarnaast is Zorggroep Drenthe eind 2018 in onderhandeling om de activiteiten van, de op dat moment failliete thuiszorgorganisatie, De Buurtzuster BV over te nemen. In januari 2019 is de overname van de activiteiten van De Buurtzuster BV gerealiseerd. 
Ondernemerschap is echter ook een gedrag dat noodzakelijk is voor medewerkers binnen de stichting. Want alleen dan ontstaat de mogelijkheid om ideeën om te zetten in concrete vernieuwingen. Zorggroep Drenthe ontwikkelt en stimuleert ondernemend gedrag, omdat ondernemerschap een noodzaak is geworden, ook in de zorg.

De organisatorische structuur

De bestuursstructuur van Zorggroep Drenthe bestaat uit een Raad van Toezicht en een Raad van Bestuur. Het bestuur van de Stichting is opgedragen aan de Raad van Bestuur onder toezicht van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht stelt het aantal leden van de Raad van Bestuur en de hoofdlijnen van hun taakverdeling vast.    

Zorggroep Drenthe kent binnen de
woonzorgcentra de volgende opbouw in hiërarchische structuur: Raad van Bestuur, locatiemanager, teamleider, medewerker.

Er is een aantal diensten die stichting breed functioneren en de diverse locaties ondersteunen; Finance & Control, Technische Dienst, Informatisering & Automatisering, Cliëntadvisering, Personeel & Organisatie, Beleidszaken, Opleidingen, Behandeldienst, Secretariaat en Marketing & Communicatie. Deze diensten vallen onder het Centraal Bureau.


Organogram Zorggroep Drenthe


Toelatingen waarover de organisatie beschikt

Zorggroep Drenthe bood in 2018 intramurale zorg aan totaal 746 cliënten, onderverdeeld in 498 zonder behandeling en 248 met behandeling.
Binnen de locaties De Vijverhof, Symphonie, Spectrum en Mozaiek wordt naast verzorgingshuiszorg ook verpleeghuiszorg verleend in samenwerking met de behandeldienst. De Vijverhof, Mozaiek en Spectrum zijn tevens locaties voor beschermd wonen. 

Zorggroep Drenthe heeft een eigen behandeldienst, bestaande uit:

 • eerste geneeskundige/BOPZ-arts;
 • specialisten ouderengeneeskunde;
 • psychologen;
 • maatschappelijk werkers;
 • casemanager dementie;
 • physician assistant;
 • praktijkverpleegkundige.

Met externe partijen wordt samengewerkt in verband met het leveren van andere expertise, bv. fysiotherapie, ergotherapie, mondzorg en diëtetiek.
De behandeldienst wordt ingezet binnen de verpleeghuiszorg op eerdergenoemde locaties.  

2.3 Kerngegevens

2.3.1 Kernactiviteiten en nadere typeringen

Soort organisatie
Woonzorgcentrum

 • Verzorging en Verpleging;
 • Begeleiding;
 • Behandeling;
 • Beschermd wonen;
 • Eerstelijnsverblijf;
 • Logeren.

Thuiszorg

 • Verzorging en Verpleging;
 • Specialistische Verpleging;
 • Huishoudelijke Verzorging;
 • Begeleiding;
 • Dagverzorging;
 • Advies, Instructie en Voorlichting
 • PG-team;
 • Ambulant Geheugen Team.

Erkende zorgfuncties
Huishoudelijke Verzorging, Persoonlijke Verzorging, Verpleging, Begeleiding, Behandeling en Verblijf zijn erkende zorgfuncties die bij Zorggroep Drenthe worden geboden. Genoemde zorg wordt in principe verleend aan ouderen.  

Kernactiviteiten Wlz
(Intramurale) verzorgingshuiszorg
Tijdens een duurzaam verblijf komen cliënten permanent in het woonzorgcentrum wonen. Het gaat dan vooral om cliënten voor wie het niet mogelijk is zelfstandig te blijven wonen, bijvoorbeeld als er continu toezicht nodig is, omdat er geregeld zorg op afroep nodig is of omdat er zoveel zorg nodig is dat dit thuis niet meer te regelen valt.
Hieronder valt zorg aan ouderen met een indicatie voor Wlz.

(Intramurale) verpleeghuiszorg
Verpleeghuiszorg wordt geboden aan cliënten met meer complexe zorgvragen. Het gaat dan om grotere beperkingen dan cliënten in het woonzorgcentrum, waarvoor meer uitgebreide zorg of verpleging nodig is.
Verpleeghuiszorg kan geboden worden aan cliënten met lichamelijke problemen en beperkingen, er is dan sprake van somatische zorg. Een andere groep cliënten wordt bij het stijgen van de leeftijd geconfronteerd met geestelijke achteruitgang of dementie. Dan is er pg-zorg nodig.
Bij verpleeghuiszorg is de specialist ouderengeneeskunde de hoofdbehandelaar.

Ook kunnen verschillende disciplines, zoals psycholoog en maatschappelijk werk, bij de zorgverlening betrokken worden. Er vindt afstemming plaats om in overleg met de cliënt goede afspraken te maken over de benodigde behandeling, verzorging en begeleiding.

Thuiszorg
Zorggroep Drenthe verleent zorg- en dienstverlening aan huis in de breedste zin van het woord. Thuiszorg kan bestaan uit persoonlijke verzorging en verpleging, huishoudelijke verzorging, begeleiding, specialistische verpleging, Advies, Instructie Voorlichting (AIV) of dementiezorg thuis. De zorg wordt geboden op basis van een indicatie van de wijkverpleegkundige. Voor AIV is geen indicatie nodig.  

Het specialistisch team bestaat uit verpleegkundigen. Door het inzetten van dit team kunnen cliënten die complexe zorg nodig hebben, in hun eigen omgeving verpleegd worden. De wens van velen om opname in een ziekenhuis te voorkomen of te verkorten wordt hierdoor vervuld. Het specialistisch team bestaat uit verpleegkundigen die zijn opgeleid om specialistische zorg te verlenen bij cliënten thuis, maar ook in de woonzorgcentra.
Het team wordt regelmatig bijgeschoold, om bevoegd en bekwaam te blijven voor het uitvoeren van specialistische handelingen.

We worden steeds vaker geconfronteerd met pg-cliënten in de thuiszorg. Om meer aandacht te hebben voor deze problematiek heeft Zorggroep Drenthe een casemanager dementie voor thuiszorgcliënten. Daarnaast beschikt Zorggroep Drenthe over een Ambulant Geheugen Team (AGT) welke bestaat uit psychologen, casemanager dementie en artsen. Het AGT wordt ingezet op aanvraag van de huisarts.

Privaat gefinancierde activiteiten

Privaat gefinancierde activiteiten die door Zorggroep Drenthe worden aangeboden zijn:
- restaurant;
- theater;

- personenalarmering;
- klussendienst;
- tuinonderhoud;
- verhuur van appartementen.

Toelichting verhuur appartementen
Steeds vaker wordt er gebruik gemaakt van het huren van een appartement binnen de veilige muren van het woonzorgcentrum. Dit zien we vooral bij cliënten die voorheen een Wlz indicatie zouden hebben gekregen, maar hiervoor tegenwoordig niet meer in aanmerking komen (ZZP 1-3).
Zij huren een appartement binnen één van onze locaties en krijgen thuiszorg van Zorggroep Drenthe. Eenzaamheid, veiligheid en ‘zorg in de buurt’ zijn de voornaamste redenen van cliënten om een appartement in onze woonzorgcentra te huren.

Regeren betekent vooruitzien en vooruit denken. Daarom heeft Zorggroep Drenthe 10 jaar geleden de bouw en verbouw van haar locaties al ingezet en zijn er in de nieuwbouw ruime twee- en driekamer appartementen gecreëerd. Zo’n 25% van het totaal aantal appartementen in onze woonzorgcentra worden op dit moment verhuurd.

Mede door de verhuur van appartementen is er geen leegstand binnen onze locaties en hebben we nog steeds een wachtlijst. De nieuwbouwlocaties beschikken over appartementen van gemiddeld 75m².

2.3.2 Cliënten/ capaciteit/ productie/ personeel en opbrengsten

Aantal uren extramurale productie Zvw / Wlz

Aantal uren extramurale productie Zvw / Wlz
  2018 2017
Persoonlijke verzorging 106.405 110.521
Verpleging 10.248 5.570
Begeleiding 24 114
Behandeling 20 12
Totaal aantal uren 116.697 116.217

Aantal uren extramurale productie Wmo

Aantal uren extramurale productie Wmo
  2018 2017
Algemene Voorziening Schoonmaak (AVS) 58.996 59.385
Huishoudelijke verzorging 1 32.363 25.750
Huishoudelijke verzorging 2 60.926 65.599
Begeleiding 1.242 872
Totaal aantal uren 153.527 151.606

Bedrijfsopbrengsten

Bedrijfsopbrengsten
  2018 2017
Totale opbrengsten 43.090.813 41.085.483
Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten 28.273.627 26.880.371
Waarvan overige opbrengsten 14.817.186 14.205.112

Personeel

Personeel
  2018 2017
Aantal personeelsleden in loondienst 1.342 1.437
Gemiddeld aantal Fte's in loondienst 712 696

Verzorging en Verpleging

Verzorging en Verpleging
  2018 2017
Aantal intramurale cliënten 746 752
Aantal extramurale cliënten exl. cliënten dagactiviteit 1829 1724
Aantal uren extramurale productie in verslagjaar (incl. Wmo) 267.823
266.951
Aantal intramurale verzorgingsdagen in verslagjaar
152.844 152.935

2.3.3 Werkgebied

Zorggroep Drenthe richt zich voornamelijk op zorg- en dienstverlening in- en rondom de gemeenten Assen, Aa en Hunze, Tynaarlo, Midden-Drenthe en Noordenveld.
W
mo-zorg, AVS, HV-1 en HV-2., GGZ-C (Beschermd wonen) en Begeleiding wordt in eerder genoemde Drentse gemeenten geboden.

Naast verblijf in de woonzorgcentra behoort ook eerstelijnsverblijf of hotelzorg tot de mogelijkheden, evenals dagverzorging.  

Eerstelijnsverblijf wordt geboden in alle woonzorgcentra van Zorggroep Drenthe. Deze appartementen zijn volledig ingericht en voor het merendeel van de locaties geldt dat cliënten beschikken over een eigen aparte slaapkamer, keuken en badkamer. Dagverzorging wordt geboden in locaties De Vijverhof, Mozaiek en Spectrum.

Locatie Mozaiek heeft naast dagverzorging een gastendag. Bij het ouder worden kunnen zich lichamelijk en geestelijk problemen voordoen. Eén van die problemen kan zijn dat ouderen minder sociale contacten krijgen. De dagen kunnen lang duren, omdat men minder aanspraak heeft. Daarvoor is de gastendag in het leven geroepen. Op deze dag is men bij ons te gast en kan ze, samen met andere deelnemers, meedoen aan allerlei gezellige activiteiten. Hiervoor is geen indicatie nodig.

2.4 Samenwerkingsrelaties

Zorggroep Drenthe hecht veel waarde aan een goede samenwerking met gemeenten, Zorgkantoor, zorgverzekeraars, woningcorporaties en collega zorginstellingen. Ze probeert in samenwerking met andere (zorg)organisaties zo goed mogelijk te voldoen aan de (zorg)vraag van de cliëntMet collega zorgaanbieders zijn zorgketens gevormd om cliënten tijdens de verschillende fasen van het zorgproces de gevraagde zorg te bieden. Met een zorgketen wordt beoogd de overplaatsing van de ene naar de andere verblijfssituatie tijdig en snel te laten verlopen. Dat kan betrekking hebben op de relatie woonzorgcentrum - verpleeghuis, maar ook tussen thuis en woonzorgcentrum, ziekenhuis en verpleeghuis of woonzorgcentrum. De inzet van de zorgaanbieders die deel uitmaken van een zorgketen is erop gericht om continuïteit in zorg te realiseren.


Samenwerking met collega zorgaanbieders:                                                                      

 • Samenwerking met woonzorgcentrum Derkshoes in Westerbork inzake verlenen van de expertise verpleeghuiszorg PG en somatiek van Zorggroep Drenthe aan Derkshoes.
 • Stroke Service Assen: Samenwerking met verpleeghuis Anholt, Wilhelmina Ziekenhuis Assen en Thuiszorgorganisatie Icare. Deze hulpverlening wordt verleend in locatie De Vijverhof. Dit is een regionale organisatievorm voor CVA-ketenzorg met als doel dat specialistische en generalistische hulpverleners gezamenlijk voor de juiste patiënt de juiste zorg, op de juiste manier en de meest geschikte plaats leveren in alle fasen van de aandoening.
 • Samen Zorg Assen, deelnemende partijen; Wilhelmina Ziekenhuis Assen, Huisartsenzorg Drenthe, Icare, Interzorg, Zorggroep Drenthe, UMCG Ambulancezorg, huisartsen RHC, Derkshoes, GGZ Drenthe, Centrale Huisartsendienst Drenthe, gemeente Assen en gemeente Midden-Drenthe.
  Samen gaan de partijen de zorg voor kwetsbare ouderen in Assen verbeteren. Er zijn in oktober 2018 drie projecten gestart. Twee projecten gaan over het coördineren en stroomlijnen van de zorg voor kwetsbare ouderen tijdens de avond, nacht en het weekend. Dit moet zorgen voor minder administratie- en registratielast, en maakt dat de juiste zorg snel op de juiste plaats geleverd kan worden. Het derde project wil ervoor zorgen dat arts en verpleegkundige toegang krijgen tot de actuele medicatielijsten.
 • ZorgnaZorg: Dit is een innovatieve coöperatie van ziekenhuizen en zorginstellingen in Noord Nederland. ZorgnaZorg is ontstaan uit de wens om het transferproces vanuit ziekenhuizen naar andere zorgaanbieders te verbeteren.
 • Samenwerking met betrekking tot eerstelijnsverblijf met Treant Zorggroep, Tangenborgh, Zorggroep Meander, Zorgzaak, Icare, Interzorg, Derkshoes, Dignis, Zorggroep Drenthe, Wilhelmina Ziekenhuis, Accolade zorg, Herstel Hotel, Noord Nederlandse Coöperatie van Zorgorganisaties (NNCZ), De Westerkim, Zorgcollectief Zuidwest Drenthe (ZZWD), Isala-Meppel, Zorggroep Noorderboog, Zorggroep Oude Nieuwe Land, Proscoop, Landelijke Huisartsenvereniging (LHV) en Huisartsenzorg Drenthe (HZD). Hiermee kunnen Drentse huisartsen en ziekenhuizen vanaf 1 april 2018 met één telefoonnummer een eerstelijnsverblijf-bed (ELV) aanvragen. Alle zorginstellingen die een ELV-bed aanbieden, of daar juist gebruik van willen maken, werken met elkaar samen. Dat resulteert in één telefoonnummer én één online capaciteitssysteem voor heel Drenthe, waarin 24 uur per dag te zien is welke VVT-aanbieder (Verpleeg-, Verzorgingshuizen & Thuiszorg) bedden beschikbaar heeft.   
 • Netwerk Dementie Drenthe: Zorggroep Drenthe participeert in het Netwerk Dementie Drenthe. Dit netwerk is ontstaan vanuit het Landelijk Dementie Programma. Het heeft zich ontwikkeld tot een kwaliteitsnetwerk. Netwerk Dementie Drenthe is een samenwerkingsverband van lokale zorgaanbieders en gemeenten in de provincie Drenthe, die een samenhangend aanbod in de provincie Drenthe willen realiseren.
 • Netwerken palliatieve zorg Drenthe-Steenwijkerland: Het Netwerk Palliatieve Zorg is een samenwerkingsverband van zorgaanbieders in een bepaalde regio. Het netwerk heeft als doel de zorg voor mensen in de laatste levensfase zo goed mogelijk te organiseren. Zorggroep Drenthe participeert in het netwerk regio Noord- en Midden Drenthe.  


 Samenwerking lerend netwerk:

 • Zorggroep Drenthe neemt in het kader van Kwaliteitskader verpleeghuiszorg deel aan een lerend netwerk met Zorggroep Tangenborgh, ZZWD, NNCZ en De Westerkim.
 • Zorggroep Drenthe neemt in het kader van Kwaliteitskader verpleeghuiszorg deel aan een lerend netwerk met Zorggroep Groningen en Zorggroep Oosterlengte.

 

Samenwerking met Woningbouwstichtingen

 • Samenwerking Stichting Eelder Woningbouw (S.E.W.): Het betreft hier de samenwerking met S.E.W. inzake zorg- en dienstverlening in de aanleunwoningen bij Symphonie en aan de Stoffer Holtjerweg en de Hemstukken in Eelde.
 • Samenwerking woningbouwvereniging Woonservice: Het betreft hier de zorg- en dienstverlening in de aanleunwoningen bij Spectrum in Beilen en appartementengebouw 't Stroomdal in Beilen.
 • Samenwerking Woningstichting De Volmacht: De Woningcorporatie en Zorggroep Drenthe werken samen aan het taakveld c.q. de aspecten wonen, welzijn en zorg verder invulling te geven in hun werkgebied.
 • Samenwerking met Actium: Het betreft hier de samenwerking op het gebied van personenalarmering en het evt. verlenen van zorg- en dienstverlening aan huurders/cliënten in Assen-oost, appartementencomplex De Veste en de Rondeel en de Abraham Kuyperstraat nrs. 60 t/m 116 en 118 t/m 174, die eigendom zijn van deze woningcorporatie.
 • Samenwerkingsovereenkomst met Actium inzake het plaatsen van alarmering en het aanbieden van thuiszorg aan de bewoners van De Dichtershof te Assen.
 • Samenwerking met de gemeente Midden-Drenthe, Woonservice en Stichting Welzijn Ouderen Midden-Drenthe om gezamenlijk te werken aan de planvorming voor een Woonservicezone in het centrum van Beilen; plan ‘Wonen op Jade’.
 • Samenwerking met Mooiland Vitalis om gezamenlijk te gaan werken aan; ‘het realiseren van optimaal wonen in combinatie met zorgdiensten’ in De Amstel in Assen. Hier is tevens een zorgsteunpunt van Zorggroep Drenthe gerealiseerd. Ook heeft Zorggroep Drenthe hier 24 appartementen gehuurd, waar verzorgingshuiszorg en eerstelijnsverblijf wordt verleend.
 • Samenwerking tussen Zorggroep Drenthe locatie De Noorderkroon en stichting Woonborg betreft de huisvesting, de intra- en extramurale zorg in locatie De Noorderkoon.
 • De intentie tot samenwerking met stichting de Vondel in Groningen om de expertise van Zorggroep Drenthe (directievoering, bouwcoördinator en marketing & communicatie) in te zetten bij de nieuwbouw van een nieuw te bouwen appartementencomplex in Groningen-zuid. Deze intentie tot samenwerking is in december 2018 beëindigd.
   

Andere samenwerkingsrelaties

Naast bovenstaande samenwerkingsrelaties zijn er meerdere belanghebbenden waar Zorggroep Drenthe mee te maken heeft. Dit zijn onder meer het Zorgkantoor voor de financiering van de Wlz, de zorgverzekeraars voor de financiering van de thuiszorg en de gemeenten in verband met bouw/verbouw, maar ook in verband met de Wmo; cliëntenorganisaties (LOC/ROC); de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) in het kader van de kwaliteitswet en de overheid in het kader van wet- en regelgeving en anderzijds als financier door bijv. gebruik te maken van subsidies, toezichthouders, Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en overheid.