Financieel beleid

Financieel beleid

Het jaar 2018 was voor Zorggroep Drenthe een jaar, waar er op meerdere vlakken grote investeringen zijn gedaan binnen de organisatie. Dit had te maken met o.a. de laatste fase van de nieuwbouw van Spectrum, de start van de renovatie van Symphonie en de uitbreiding van De Wenning. Op personeelsgebied zijn er extra investeringen gedaan, door het aantrekken van een aantal interim krachten en er is extra geïnvesteerd in opleidingen.

Exploitatie
Het jaar 2018 is afgesloten met een positief saldo. Al is het grootste deel van dit resultaat behaald op het vastgoed. Deze gelden worden gereserveerd voor de toekomstige en huidige nieuwbouwplannen, zodat Zorggroep Drenthe ook in de toekomst aantrekkelijk zal blijven voor de verschillende doelgroepen.

Tarieven 2018
Voor 2018 zijn de tarieven verhoogd met circa 7%. De reden hiervan is de extra gelden (€ 435 miljoen) die in 2018 landelijk beschikbaar kwamen voor ve
rpleeghuizen in verband met de investering in personeel om aan de voorwaarden van het Kwaliteitskader verpleeghuizen te voldoen. Dit geld is verwerkt in de tarieven.

In de loop van 2018 werd bekend, dat er extra budget voor de jaren 2019 – 2021 beschikbaar komt. Binnen de politiek is dit een beladen onderwerp, omdat de Tweede Kamer akkoord is gegaan met het extra kwaliteitsbudget. Hierbij is de voorwaarde gesteld om in ieder geval 85% te investeren in 'handen aan het bed'. De overige 15% zijn beschikbaar voor innovatie en ondersteunende functies. Om in aanmerking te komen voor het kwaliteitsbudget, zijn plannen aangeleverd. Voor Zorggroep Drenthe is er een kwaliteitsplan ingeleverd voor circa € 1.500.000. Dit plan is goedgekeurd door het Zorgkantoor.
Op het moment dat wij de jaarrekening samenstellen, is het nog onduidelijk hoe het beschikbaar gestelde budget zal worden afgerekend. Daarom is het moeilijk om het budget nu al volop in de exploitatie te benutten. Hopelijk komt hier op korte termijn duidelijkheid over.

Intramurale productie
Voor de intramurale productie zijn goede afspraken gemaakt met het Zorgkantoor. Door inspanningen van vele betrokkenen hebben wij het maximum te behalen percentage voor de tarieven kunnen bereiken (97%). Daar bovenop kwam de toeslag voor Waardigheid en trots (voor ZZP 4 t/m 10). Aangezien 'het geld volgt cliënt principe' wordt gevolgd, is de productie volledig vergoed. 
De intramurale productie, inclusief Volledig Pakket Thuis / Beschermd wonen en eerstelijnsverblijf daalde met 0,4%.

Eerstelijnsverblijf
Voor 2018 hebben wij met alle Zorgverzekeraars afzonderlijk contracten kunnen afsluiten, weliswaar met verschillende tarieven en soms verschillende voorwaarden en wel of geen budgetplafond. De productie is in 2018 verder gestegen met 28,6%, in 2017 was de productie met hetzelfde cijfer gedaald. Doordat ouderen langer thuis blijven wonen, ontstaat er meer druk op een voorziening als eerstelijnsverblijf.

Extramurale productie
Ook voor 2018 hebben wij met alle zorgverzekeraars een overeenkomst voor wijkverpleging kunnen afsluiten. Wel zijn de tarieven verder onder druk komen te staan, omdat de zorgverzekeraars nog maar één tarief hanteren voor persoonlijke verzorging en verpleging. Hierdoor is de omzet gedaald. De productie is, in tegenstelling tot 2017, gestabiliseerd (+ 0,4%). In 2017 was er nog sprake van een forse daling. Wel blijven de zorgverzekeraars benadrukken dat er efficiënter gewerkt moet worden, lees 'gemiddeld minder zorg per cliënt' inzetten. Per 4 weken 
wordt dit nadrukkelijk gevolgd en waar mogelijk bijgestuurd. In 2017 was de inzet van de totaal aantal uren extramuraal 116.217 uur; in 2018 zijn we uitgekomen op 116.697 uur.

Wmo
Voor 2018 zijn Wmo-contracten gesloten met de gemeenten waar ook onze locaties gevestigd zijn, namelijk Assen, Midden-Drenthe, Noordenveld, Tynaarlo en AA en Hunze. 
De totale productie Wmo is in 2018 gestegen van 151.606 uur (2017) naar 153.527 uur in 2018 (+ 12,6%).

Verloop omzet
De totale omzet van Zorggroep Drenthe Holding was in 2018 € 43.090.813. Ten opzichte van 2017 is dit een stijging van 4,9%.

Nieuwbouw
In 2018 is de nieuwbouw van Spectrum in Beilen afgerond én de renovatie van de aanleunwoningen van Mozaiek in Zuidlaren. Gedurende het jaar is de bezetting van Messchenstaete langzaam op gang gekomen. Aan het eind van 2018 is de renovatie van Symphonie gestart.
Ook de plannen voor uitbreiding van De Wenning in Rolde zijn in 2018 voortgezet, de bouw hiervan zal waarschijnlijk starten in 2019.

Uit dit overzicht blijkt duidelijk dat wederom de personeelskosten de grootste kostenpost in 2018 is geweest (72,5%).
Het geconsolideerde resultaat van Zorggroep Drenthe Holding is in 2018: € 1.377.072.

Financiƫle positie

Ratio’s 2018 in vergelijking met 2017

Het uitgangspunt van het financiële beleid van Zorggroep Drenthe is gericht op continuïteit. Gezonde financiële ratio’s zijn hiervoor de basis, waarbij onder invloed van de toenemende risico’s binnen de sector hogere eisen aan de ratio’s worden gesteld. De ontwikkelingen waarbij in verschillende opzichten, in toenemende mate, bedrijfsrisico’s bij zorginstellingen worden gelegd, versterkt het belang van het bewaken van deze ratio’s en zal druk leggen op het streven naar positieve resultaten.

Solvabiliteitsratio’s:

Balansratio:
Huidig boekjaar            46,51%
Vorig boekjaar              44,16%

Omzetratio:
Huidig boekjaar            66,84%
Vorig boekjaar              67,04%

Op basis van deze ratio’s kan geconcludeerd worden dat de vermogenspositie van Zorggroep Drenthe uitstekend is.

DSCR:
Ook door de banken worden diverse ratio’s gehanteerd, één van deze ratio’s is de Debt Service Cover Ratio (DSCR), ook wel schulddekkingsgraad genoemd.
Deze ratio geeft aan in hoeverre het bedrijfsresultaat (gecorrigeerd voor de afschrijvingskosten) ruimte biedt om aan rente- en aflossingsverplichtingen te voldoen.

Huidig boekjaar:         1,19
Vorig boekjaar:           1,31

Zorggroep Drenthe heeft bij de Rabobank een aantal leningen afgesloten, met als voorwaarden een aantal zekerheden. Eén zekerheid is de DSCR; deze moet tenminste 1,4 zijn. De Rabobank hanteert voor het berekenen van deze DSCR een andere methodiek, dan de hiervoor berekende DSCR. Als deze wordt berekend volgens de methodiek van de Rabobank, dan is deze: 1,24 (vorig boekjaar 1,43).
Er is tijdens het samenstellen van de jaarrekening contact geweest over de DCSR met de Rabobank. Na het definitief goedkeuren van de jaarrekening zal de Rabobank met definitieve goedkeuring komen betreffende de 1,24 DSCR. Ook voor de toekomst zal er een nieuwe norm worden gehanteerd. 

Liquiditeitsratio’s:

Quick Ratio (Vlottende activa incl. liquide middelen)
Huidig boekjaar             1,40
Vorig boekjaar               1,69

Current Ratio (Vlottende activa, excl. liquide middelen)
Huidig boekjaar             0,36
Vorig boekjaar               0,32

Resultaatratio’s:

Resultaat Ratio /Wlz – gefinancierde resultaten:
Huidig boekjaar             3,21 %
Vorig boekjaar               4,58 %

Resultaat Ratio / niet Wlz – gefinancierde resultaten:

Huidig boekjaar             1,49%
Vorig boekjaar               7,15%

Totaal Resultaat Ratio:

Huidig boekjaar             3,04%
Vorig boekjaar               4,84%