Bedrijfsvoering

5. Bedrijfsvoering

Voor Zorggroep Drenthe neemt de druk en de concurrentie de komende jaren flink toe. Met name de opgave van ‘betaalbaarheid van zorg voor iedereen’ is een uitdaging, het spanningsveld ‘kosten omlaag en kwaliteit omhoog’ vraagt om een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS). Het is van groot belang dat er op een doelmatige manier wordt gewerkt, zodat dit meer en meer zal leiden tot het verlenen van die zorg- en dienstverlening waar onze cliënten tevreden over zijn. Om te kunnen voldoen aan eisen en verwachtingen van cliënten en medewerkers is het nodig dat de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening en bedrijfsvoering goed wordt bewaakt en wordt verbeterd waar dat nodig is.

Capaciteitsmanagement
In 2018 zijn we binnen Zorggroep Drenthe gestart met de doorontwikkeling van capaciteitsmanagement, dit is het structureel afstemmen van het aanbod op de zorgvraag. Het zorgt ervoor dat precies die medewerkers met die kwaliteiten/bevoegdheden beschikbaar zijn op het moment van de dag dat ze nodig zijn. Het proces start met een duidelijke visie op zorg en het in kaart brengen van de legitimatie van de zorgvraag; waar heeft de klant recht op en hoe wil de klant dit geleverd krijgen op korte dan wel langere termijn?
Een flexibele planning, een rooster dat past binnen de organisatiestructuur en houvast biedt, moet ondersteunend zijn aan het welbevinden van cliënt en medewerkers. Het helder krijgen van een visie op roosteren, kijken naar de manier van werken, deskundigheid en gebruik maken van een flexibele schil moet inzicht geven in de opbouw van de formatie. Dit alles om te komen tot een stuurbare, efficiënte manier van werken, die tot een optimale service leidt en voldoet aan optimale kwaliteitseisen.

Medewerkers
Zorggroep Drenthe vindt het belangrijk dat de balans tussen werk en privé goed is, zodat de medewerkers op een plezierige manier kunnen werken, waardoor een optimale inzetbaarheid kan worden verwacht. Door middel van capaciteitsmanagement hopen we dat er nog efficiënter en effectiever gewerkt kan worden, waardoor eventueel onnodige extra inzet van medewerkers verminderd wordt.  

Om medewerkers nog meer te betrekken bij Zorggroep Drenthe is er naast het personeelsmagazine Thuis! in augustus 2018 een tweewekelijkse nieuwsbrief ‘D’rBij’ geïntroduceerd. Deze nieuwsbrief wordt per email verspreid naar alle medewerkers binnen Zorggroep Drenthe. Hiermee is de transparantie naar medewerkers vergroot. Vanuit de Raad van Bestuur wordt relevante informatie met medewerkers gedeeld, waardoor ze nog beter op de hoogte worden gehouden van ontwikkelingen in de zorg en binnen Zorggroep Drenthe.
Daarnaast zullen medewerkers meer en meer worden betrokken bij nieuwe ontwikkelingen en vraagstukken waardoor nieuwe ontwikkelingen meer gedragen zullen worden binnen de organisatie.  

Jezelf zijn
Vanuit de marketingstrategie van Zorggroep Drenthe ‘waar u thuis bent’ zijn veiligheid en kwaliteit van zorg hygiënefactoren. Deze factoren zorgen niet voor onderscheidend vermogen, maar moeten simpelweg in orde zijn. Cliëntveiligheid is een onmisbaar onderdeel van verantwoorde zorg en is een vast onderdeel van de werkzaamheden van medewerkers. Het management voelt het als haar verantwoordelijkheid de veiligheid van de zorg voor cliënten te waarborgen en waar nodig te verbeteren binnen hun verantwoordelijkheidsgebied.
Gastvrijheid en 'jezelf kunnen zijn' zijn onderwerpen die wij binnen de locaties van Zorggroep Drenthe en in de zorg- en dienstverlening bij de mensen thuis belangrijk vinden. Zorggroep Drenthe gunt haar cliënten een mooie oude dag waarin respect en eigen regie een groot goed is. Ook de samenwerking met mantelzorgers wordt hierin steeds belangrijker. Daarom wordt deze doelgroep meer en meer betrokken bij de zorg- en dienstverlening aan onze cliënten. Samen zorgen wij ervoor dat de cliënt zich thuis voelt.     

Kwaliteitsmanagement
Zorggroep Drenthe ziet integraal kwaliteitsmanagement als instrument voor de inrichting en het sturen van de organisatie. Effectieve bedrijfsvoering is in die visie alleen mogelijk wanneer de hoofdprocessen als een geïntegreerd en samenhangend systeem gezien worden. Zodoende moet het KMS verweven zijn in de organisatie. Zorggroep Drenthe werkt samen met KPMG om het KMS te herzien. Deze samenwerking is gestart in 2018 en zal doorlopen in 2019.

Keurmerken
Zorggroep Drenthe geeft de kwaliteit van zorg weer met een landelijk erkend keurmerk zoals PREZO. In 2018 zijn de locaties Mozaiek en Symphonie wederom beloond met respectievelijk het zilveren en gouden keurmerk. In 2018 is besloten om ons in de toekomst te richten op ISO 9001:2015.