Algemeen beleid

4.1. Visie, strategie en meerjarenbeleid

De visie van Zorggroep Drenthe richt zich op het thuisgevoel van onze cliënt. Doelen van Zorggroep Drenthe richten zich op wonen, welzijn en zorg. De organisatie heeft wonen en welzijn in een concept uitgewerkt. De concepten zorgen ervoor dat Zorggroep Drenthe aan resultaten kan werken en dragen bij aan de visie ‘waar u thuis bent’. Met elkaar streven we ernaar dat onze cliënten zo lang mogelijk zelfstandig en naar eigen inzicht en levensstijl kunnen blijven wonen. We stellen de mens centraal, verlenen zorg op maat en zijn respectvol. Wij vinden het belangrijk dat mensen zich thuis voelen in onze woonlocaties. Daarom zorgen we voor een mooie en ruime woonomgeving in een schoon huis, lekkere maaltijden en gezellige activiteiten. Huiselijkheid, gezelligheid, warmte, verbondenheid en steun zijn speerpunten. Daar werken we met z’n allen aan.

Het beleid van Zorggroep Drenthe is gericht op het voortdurend verlenen van de juiste en correcte zorg aan de cliënten. Deze zorg is afgestemd op de wensen en gestelde eisen van de cliënten, maar sluit ook aan op die van de opdrachtge­vers (denk aan het Zorgkantoor, Zorgverzekeraars en gemeenten). Zorggroep Drenthe wil zich onderscheiden in kwaliteit en service. Het doel is te komen tot een bredere zorg- en dienstverlening, die gericht is op het individuele welzijn en welbevinden van de cliënten. Bij de uitvoering van de zorg staat voorop dat voldaan wordt aan de geldende wet- en regelgeving, in het bijzonder met betrekking tot de eisen en normen in ons vakgebied. Vooral is er, wat betreft de uitvoering van zorg, aandacht besteed aan procesoptimalisatie in een cliëntgerichte benadering om daarmee een uitstekend resultaat te kunnen realiseren.

Er wordt continu aandacht besteed aan nieuwe ontwikkelingen vanuit de overheid, eigen organisatie, de zorgsector en technische ontwikkelingen. Deze leiden tot verbetering van de processen, methodieken en technieken en het verhogen van de efficiëntie.

Het zorgproces, de arbeidsomstandigheden en het veiligheidsbeleid zijn erop gericht om met gezamenlijke inspanning te komen tot een optimaal leef- en werkklimaat voor cliënten, medewerkers en vrijwilligers.

4.2. Algemeen beleid

De strategie en het meerjarenbeleid van Zorggroep Drenthe richten zich op een aantal onderwerpen:

Zorg
Er is een ontwikkeling naar persoonsgerichte zorg ingezet door veel aandacht te schenken aan het onderwerp en de dialoog op locatie te faciliteren. Er wordt gewerkt aan transparantie en werken vanuit vertrouwen. De kennis en kunde in het team wordt breder en thema’s worden bespreekbaar. Nu is het belangrijk om dit door te vertalen naar vervolgacties en uit te werken naar een visie op PG zorg, welzijn, dagbesteding, familieparticipatie en vrijwilligersbeleid. Op basis van de zelfscan is het advies van de coach/scanner om voor de locatie een integrale aanpak uit te werken die recht doet aan een totale verandering en in lijn is met de visie en het beleid van de centrale organisatie. De door de locatie zelf geformuleerde ondersteuningsvraag zijn daarin elementen die kennis vergroten, maar faciliteren onvoldoende een verandering op langere termijn.

Medewerkers
Goede zorg is voor een groot deel afhankelijk van professionele en betrokken medewerkers. Zorggroep Drenthe wil daarom meer investeren in medewerkers. De intentie van Zorggroep Drenthe is dat medewerkers voor een langere periode bij de organisatie blijven werken. Het wil ervoor zorgen dat medewerkers in een goede werksfeer, veilig en gezond werken. Vanaf 2019 zal daarom, onder andere in verschillende werkgroepen, worden gewerkt aan het verder ontwikkelen van het personeelsbeleid. Dit bestaat uit onder andere het enthousiasmeren van jongeren voor de zorg door middel van Care After School (CAS) banen, het uitbreiden van loopbaanmogelijkheden en het uitbreiden van het aanbod van mogelijkheden voor deskundigheidsbevordering.

Kwaliteit
Van PREZO naar ISO

Zorggroep Drenthe is een dienstverlenende organisatie. Wij creëren verwachtingen, maken afspraken en leveren diensten. Dit is waar kwaliteit bij Zorggroep Drenthe over gaat. Wetgeving, richtlijnen en normen zijn helder en duidelijk. Het is lastiger om verwachtingen waar te maken, duidelijke en betrouwbare afspraken te maken en diensten te leveren waar cliënten tevreden over zijn. Dit vereist continue gezamenlijke aandacht om samen leren te verbeteren.
Beloften (verwachtingen) zoals:

 • cliënten zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving te laten wonen;
 • wonen, welzijn en zorg leveren met veel ruimte voor persoonlijke aandacht, betrokkenheid en respect voor leefgewoonten;
 • aandacht te hebben voor onze cliënten als mens en de cliënt centraal te stellen wordt het fundament van goede zorg- en dienstverlening gelegd,

vereisen continue gezamenlijke aandacht aan het samen lerend verbeteren.

Om continue aandacht te hebben voor samen lerend verbeteren lijkt de ISO 9001:2015 een uitkomst. Daar waar PREZO VVT een prestatiegericht kwaliteitssysteem is en per prestatie weergeeft hoe de regie van de cliënt ondersteund kan worden, welke activiteiten van medewerkers en organisatie bijdragen aan een goed resultaat en welke voorwaarden nodig zijn om die activiteiten goed te kunnen verrichten, is de toegevoegde waarde van ISO 9001:2015 de contextanalyse. De contextanalyse bestaat uit een stakeholder- en risicoanalyse. In de oude ISO 9001 norm werden organisaties verplicht processen te beschrijven. Met de nieuwe ISO 9001:2015 is dit veranderd. De contextanalyse wordt door Zorggroep Drenthe zelf gedaan door de stakeholders en risico’s te identificeren. Op basis hiervan wordt bepaald of en op welke manier zaken vastgelegd moeten worden. Zorggroep Drenthe heeft externe deskundigheid ingezet bij het project ISO 9001-2015. In 2019 ligt de focus op het primair proces. 

Externe ondersteuning
Er wordt op verschillende manieren gebruik gemaakt van externe ondersteuning. Het doel hiervan is om op verschillende niveaus en onderwerpen kwalitatief klaar te zijn voor de ontwikkelingen die op ons af komen. Verschillende key-players gaan in 2019 een leiderschapsontwikkeltraject volgen via Passerel BV. Daarnaast wordt, met behulp van externe deskundigheid (Change Propellers), onderzocht in hoeverre het huidige elektronisch cliëntdossier (ECD) aansluit bij de door Zorggroep Drenthe gewenste ondersteuning, nu en in de toekomst. De inrichting van een BI-Portal via AAG heeft als doel om samen beter te kunnen sturen, leren en verbeteren. Ter ondersteuning van de locaties wordt gewerkt aan de inrichting van een kwaliteitsbureau en wordt gekeken naar de wijze waarop de ondersteunende diensten anders kunnen worden ingezet.

Cultuur
Het jaarplan 2019 ‘Beter door Synergie’
Het jaarplan 2019 ‘Beter door Synergie’ is vastgesteld. Alle medewerkers hebben het jaarplan toegestuurd gekregen. Zorggroep Drenthe wil ervoor zorgen dat medewerkers ook input kunnen leveren voor het jaarplan 2020. Het jaarplan is op basis van de PDCA-cyclus opgesteld en kan als basis worden gezien voor de beleidsveranderingen- en ontwikkelingen in het komende jaar.

Diversiteit
Zorggroep Drenthe wil zich richten op diversiteit van medewerkers door ervoor te zorgen dat, ongeacht (onder andere) de functie, de achtergrond en de competenties, medewerkers op een goede en plezierige manier hun werk kunnen doen. In 2019 starten diverse werkgroepen die als opdracht hebben gekregen om voor verschillende onderwerpen te zorgen voor meer maatwerk in beleid.

Structuur
Een essentieel en onmisbaar element van een organisatie is een goede communicatie- en overlegstructuur. Het succes van een organisatie valt en staat met een heldere en verbindende vorm van interne en externe communicatie en vergaderstructuur. Heldere communicatie verbindt alle stakeholders met elkaar en zorgt voor een gestroomlijnde samenwerking. Uiteindelijk willen we betrokkenheid, commitment en resultaatgerichtheid creëren dan wel vergroten binnen Zorggroep Drenthe. Vanaf januari 2019 gaat Zorggroep Drenthe werken met een andere overlegstructuur en andere overlegvormen. De Raad van Bestuur zal deze overlegstructuur tussentijds evalueren en zo nodig aanpassen.

4.3. Belangrijke gebeurtenissen in het verslagjaar

Zelfanalyse Waardigheid en trots

Locatie Mozaiek van Zorggroep Drenthe heeft in 2018 deelgenomen aan de pilot Scan Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. De Scan is een praktisch instrument waarmee een locatie van een verpleeghuisorganisatie inzicht krijgt in de mate waarin het voldoet aan het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Het instrument meet de ervaren en feitelijke kwaliteit van zorg bij een locatie op de 8 thema’s van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg. Hierdoor ontstaat er een beeld van de huidige situatie en wat nodig is om eventuele verbeteringen door te voeren. Zo kan de organisatie werken aan nog betere verpleeghuiszorg.
 

 Uitkomsten scan Mozaiek 2018
De uitkomst van de zelfscan zal ook op een aantal andere locaties zichtbaar zijn. Voor locatie De Vijverhof in Assen en locatie Spectrum in Beilen zijn vergelijkbare thema’s aan de orde. Locaties De Vijverhof en Spectrum zijn voor 2019 aangemeld voor Waardigheid en trots op locatie. Beide locaties gaan in februari 2019 mee in de zelfscan. In 2019 wordt voor alle locaties een plan van aanpak voor Waardigheid en trots opgesteld.


Regeldruk in de zorg
Op dinsdag 27 november 2018 is Zorggroep Drenthe naar de eerste schrapsessie in Utrecht geweest. Deze schrapsessie wordt georganiseerd om de regeldruk in de zorg te verlagen. Het ‘snappen, schrappen en verbeteren’ stond centraal bij deze sessie. Het ministerie van VWS heeft het programma “(Ont)regel de langdurige zorg” ontwikkeld om de administratieve lasten van zorgmedewerkers zo laag mogelijk te houden.

Deelnemer verpleegkundige Jenny Zoelman vertelt “We zijn de middag plenair begonnen en kregen uitleg over hoe we aan de slag moeten, waarna we ook daadwerkelijk aan de slag gingen. Alle registraties welke voor ons overbodig lijken werden op een post-it geschreven. Nadat alle overbodige registraties zijn verzameld, werden deze geprioriteerd in nodige registraties en goed georganiseerd, nodige registraties maar moeten efficiënter, onnodige registraties op organisatieniveau en onnodige registraties op teamniveau”.
Na het prioriteren van de registraties werd een top drie uitgekozen. Hier zijn we binnen Zorggroep Drenthe mee verder gaan werken. Verpleegkundige Jenny Zoelman vond het middagprogramma erg leerzaam.

Zij vertelt verder “Ik vond het vooral erg leuk dat we zo’n gemêleerde groep mee hadden, hierdoor werden alle registraties gehoord en konden we ook stappen maken 'hoe hiermee aan de slag te gaan' na de schrapsessie. Iedere discipline bracht een onnodige registratie in, waardoor we heel verschillende registraties hebben. Door de schrapsessie ben ik bewust gaan nadenken over welke registraties nuttig zijn en welke écht moeten. Voordat ik nu een registratielijst ga maken, denk ik na of dit wel echt nodig is".

Verpleegkundige Jenny Zoelman vindt de Quote van Minister Hugo De Jonge goed passen:

 “Het is snappen of schrappen. En dan moet je er ook echt mee kappen.”

4.4. Klantprestaties

Project 'Klantreis'

Zorggroep Drenthe is in 2018 met ondersteuning van Watson & Associates begonnen aan het project ‘Klantreis’. Doel van het project is een vlekkeloze cliëntbeleving door heldere taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden ten behoeve van een transparant zorgaanbod. Projectleider Baukje van der Molen vertelt dat Zorggroep Drenthe een zorgcatalogus met zorgcomponenten ontwerpt. Deze zorgcomponenten worden verdeeld in activiteiten, die op hun beurt weer uiteen gezet worden in taken en competenties.

Het beoogde resultaat van dit project voor cliënten, is dat we doen wat we beloven. 

Baukje van de Molen (projectleider)

Projectleden werken enthousiast vanuit een nulmeting aan brown papers. Deze worden vanuit locaties (bottum up) in best practices gevuld. Eind 2020 zijn dit goed lopende processen geworden. Het beoogde resultaat van dit project voor cliënten is dat we doen wat we beloven. En voor medewerkers gaan de resultaten zorgen voor meer plezier in het werk en minder werkdruk. Zorggroep Drenthe is trots op de inzet en werking van dit project.

Audit medicatie (uitgevoerd door IVM)
In het kader van veilige zorg zijn in 2018 de voorbereidingen gestart om de thermometer medicatieproces uit te laten voeren door het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM). Het IVM beoordeelt op 7 en 14 januari 2019 twee afdelingen van twee locaties van Zorggroep Drenthe op de uitvoer van het bestaande medicatieproces. De IVM-apotheker kijkt op elke afdeling naar 80 tot 100 essentiële aspecten van het medicatieproces en besteedt aandacht aan de werkvoorraad geneesmiddelen (indien aanwezig). Indien mogelijk wordt de medicatie-deelronde meegenomen. Tevens vindt een gesprek met de arts plaats. Tot slot is er een eindgesprek met de manager en eventueel andere betrokkenen, zoals de deelnemers aan de audit, de arts en eventueel de apotheker.

Audit BOPZ
In 2018 heeft Zorggroep Drenthe een interne audit BOPZ afgenomen. Hiervan is een plan van aanpak opgesteld. Verbeteringen worden gerealiseerd en afgerond in 2019.
In december 2018 heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) Zorggroep Drenthe bezocht. De inspectie heeft het Centraal Bureau en locatie Mozaiek bezocht. In 2019 ontvangt Zorggroep Drenthe een rapportage van de bevindingen.

Veilige zorg
In 2018 zijn er in totaal 3419 MIC meldingen (Melding Incidenten Cliënten) gemeld, waarvan 1580 val-incidenten en 1430 incidenten betreffen medicatie. 197 incidenten gaan over agressief gedrag. 

4.5. Medewerkerprestaties

Een integraal onderdeel van het organisatiebeleid is het personeelsbeleid. Het personeelsbeleid levert een directe bijdrage aan de missie en visie, de uitgangspunten en de ontwikkelingen van Zorggroep Drenthe. De visie van het personeelsbeleid luidt:

‘In een goede werksfeer, veilig en gezond werken.’


Samenstelling van de organisatie (ontwikkeling) / prestaties 2018
Bij Zorggroep Drenthe werken op 31 december 2018 1342 medewerkers (712 FTE) die gezamenlijk zorgen voor de zorg en het welzijn van de cliënten van Zorggroep Drenthe.
 

Voor wat betreft de in- en uitstroom van medewerkers gelden de volgende cijfers voor 2018 in vergelijking met 2017:

  Instroom Uitstroom
2018 222 264
2017 283 277

 
De samenstelling van het medewerkersbestand verandert. Belangrijke veranderingen zijn het aantal medewerkers in de leeftijdscategorie 55+ en een verandering in de functiemix. Meer in detail wordt duidelijk dat het aantal nul-urencontracten is gedaald, de gemiddelde omvang van een dienstverband groter wordt en er procentueel meer medewerkers een vast dienstverband hebben.

In 2018 is een aantal concrete stappen gezet en projecten gestart die er voor moeten zorgen dat medewerkers meer plezier aan het werk beleven. Uiteindelijk is dit van toegevoegde waarde voor de tevredenheid van de cliënt.

Capaciteitsplanning
Vanuit het project 'Klantreis' is Zorggroep Drenthe steeds beter in staat om de inzet van medewerkers te laten aansluiten op de zorgvraag. Hierbij gaat het niet alleen om het aantal medewerkers, maar vooral ook om de kwaliteiten van medewerkers. Aanvullend op de ontwikkeling van capaciteitsplanning worden de afspraken omtrent roostering onderzocht en waar nodig bijgesteld. Het doel hiervan is om medewerkers een zo goed mogelijke werk-privé balans te bieden.

In het hart van de organisatie stellen wij gezamenlijke doelstellingen om te komen tot gezonde roosters voor onze medewerkers en de continuïteit van zorg voor onze cliënten te waarborgen.

Mariëlle Zeewuster (teamcoach planbureau)

Functiehuis
Vanuit capaciteitsplanning kan het werk beter worden verdeeld in activiteiten, die op hun beurt weer uiteen worden gezet in taken en competenties. Daarnaast is er de wens vanuit de organisatie om meer resultaatgericht te werken. In 2018 is met ondersteuning van FWG gewerkt aan het omzetten van taakgerichte functiebeschrijvingen naar resultaatgerichte functiebeschrijvingen.

Een aanvulling hierop is dat Zorggroep Drenthe inmiddels gebruik maakt van een competentiegids. De volgende kerncompetenties zijn vastgesteld voor alle medewerkers van Zorggroep Drenthe:

 • klantgericht;
 • samenwerken;
 • aanpassingsvermogen;
 • resultaatgerichtheid.

In 2018 zijn diverse bijeenkomsten georganiseerd waarvoor alle medewerkers van Zorggroep Drenthe zijn uitgenodigd. De nieuwe Raad van Bestuur heeft in deze bijeenkomst verslag gedaan van zijn eerste maanden bij Zorggroep Drenthe, zijn toekomstvisie gedeeld en het belang van bovenstaande competenties benadrukt. 

Strategische personeelsplanning
De duidelijkheid over taken en competenties vanuit het functiehuis zorgen ervoor dat er een beter beeld gecreëerd kan worden van het huidige en gewenste medewerkersbestand. Zorggroep Drenthe heeft de afgelopen jaren vooral ingezet op het kwantitatieve deel van strategische planning. Met de duidelijkheid over taken en competenties kan een volgende stap worden gezet met betrekking tot strategische personeelsplanning. Een bijkomend voordeel is dat Zorggroep Drenthe medewerkers meer zekerheid/duidelijkheid kan bieden met betrekking tot het contractenbeleid.

Werving en selectie
De verdere ontwikkeling van strategische personeelsplanning maakt het mogelijk om nog gerichter medewerkers te werven. Zorggroep Drenthe heeft, net zoals andere zorgorganisaties, te maken met een krappe arbeidsmarkt. Om de problemen op de arbeidsmarkt op te lossen is het belangrijk om hier als regio op te reageren en actie op te ondernemen. Zorggroep Drenthe heeft daarom aansluiting gezocht bij het Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten (RAAT). Zorggroep Drenthe heeft uit eigen initiatief een aantal acties ondernomen die goed aansluiten bij dit actieplan. In 2019 wordt binnen Zorggroep Drenthe verder gewerkt aan het ontwikkelen van de werving en selectie. Een uitgangspunt hierbij is dat de medewerker centraal staat.

Zorggroep Drenthe zet daarnaast in op herintreders en zij-instromers om medewerkers op deze manier de kans te bieden zich (verder) te ontwikkelen in de zorg.

Zorggroep Drenthe organiseert al een aantal jaren een BBL-klas die in september start. In 2019 wordt dit uitgebreid met een februari instroom. De werving en selectie hiervan heeft in 2018 plaatsgevonden. Circa 25 enthousiaste BBL-leerlingen zullen vanaf februari 2019 starten met de opleiding tot Verzorgende IG. 

Personeelsplanning
De werving en selectie van nieuwe collega’s is niet altijd voldoende om al het werk gedaan te krijgen. Daarom is het noodzakelijk dat we als organisatie ook slagvaardiger worden in hoe we ons dagelijks werk doen. Dit kan onder andere door beter te plannen (ontwikkeling van capaciteitsplanning en strategische personeelsplanning). De personeelsplanning is eind 2018 van decentraal op locaties naar centraal georganiseerd. Voordelen hiervan zijn dat er op een meer uniforme manier gewerkt kan worden en er meer mogelijkheden ontstaan om van en met elkaar te leren. De personeelsplanners van het personeelsplanbureau zullen regelmatig op locaties aanwezig zijn om verbonden te blijven met de praktijk.

Arbeidsomstandigheden
Naast de eerder genoemde ontwikkelingen met betrekking tot het plannen van werk, willen we er ook voor zorgen dat medewerkers beter in staat worden gesteld om hun werk goed te kunnen doen. Zorggroep Drenthe faciliteert hier onder andere in door deel te nemen aan een werkdrukproject in samenwerking met de Hanzehogeschool Groningen. Het doel van dit project is om teams en leidinggevenden te helpen bij het vinden van verstoringen die een belemmering zijn voor hun werk en het oplossen van deze verstoringen.

Gesprekken met een vertrouwenspersoon
In 2018 zijn er circa 42 gesprekken gevoerd met 21 verschillende werknemers. Vaak ging het om situaties met betrekking tot de relatie met de leidinggevende, zoals; zich niet gehoord voelen, afspraken worden niet nagekomen, bejegening, intimidatie, werkdruk, geen vertrouwen, niet veilig en niet serieus worden genomen.  

Persoonlijke ontwikkeling
De zwaarder en complexer wordende zorg zorgt ervoor dat medewerkers zich blijven ontwikkelen. We zijn actief bezig om te leren hoe we slimmer gebruik kunnen maken van elkaars vakkennis en kwaliteiten (intervisie). In 2018 is gestart met de implementatie van een opleidingsmodule. Door middel van deze module krijgen medewerkers regie over hun eigen ontwikkeling en deskundigheidsbevordering.

Re-integratie en arbeidsongeschiktheid
Het verzuimpercentage is in 2018 fors gestegen (zie tabel hieronder), een herkenbare landelijke trendontwikkeling. Deze ontwikkeling heeft zich in het laatste half jaar van 2017 al ingezet. Het hoge verzuimpercentage, ten gevolge van langdurig verzuim in combinatie met de vergrijzing van het medewerkersbestand, maar ook de hoge ziekmeldingsfrequentie, baart zorgen. Arbeidsongeschiktheid en re-integratie zal daarom in 2019 hoge prioriteit krijgen.

Verzuim 2018 2017
Resultaat 7,10% 4,87%

4.6. Risico en Duurzaamheidsparagraaf

De zorg verandert snel en wordt complexer, met meer nadruk op kwaliteit en samenwerking. Er is meer maatwerk voor de cliënt nodig. Digitale toepassingen worden daarbij steeds belangrijker. De professionele cultuur van samen lerend verbeteren, ontwikkelen en innoveren is de drager van en voorwaarde voor alle veranderingen die we de komende jaren willen realiseren. Leiderschap en eigenaarschap spelen in alle veranderingen een essentiële rol. Daarnaast worden methoden en technieken ingezet om gestructureerd en planmatig samen lerend te kunnen verbeteren.

Vanuit de marktwerking, vergrijzing, bezuinigingen en personeelstekorten loopt ook Zorggroep Drenthe risico’s in de toekomst. Het is van groot belang om op risico’s en kansen actief in te spelen.

Een risico voor Zorggroep Drenthe is de kwaliteit en kwantiteit van medewerkers. Zorggroep Drenthe heeft hierbij te maken met:

 • een vergrijzend medewerkersbestand, waardoor personeelskosten stijgen;
 • de kans op arbeidsongeschiktheid neemt toe;
 • een toenemende krappere arbeidsmarkt;
 • zorg die snel verandert en complexer wordt.

Deze risico’s leiden tot een aantal uitdagingen, namelijk: 

 • kwalitatief en kwantitatief voldoende medewerkers werven, selecteren en behouden;
 • ervoor zorgen dat medewerkers met plezier aan het werk zijn door te zorgen voor een gezonde werk-privé balans, voor waardering, voldoende ontwikkelmogelijkheden en een veilige werkomgeving;
 • investeren in opleidingen voor medewerkers.

Maatschappelijke aspecten
De komende jaren verandert de zorg- en dienstverlening ingrijpend, zowel voor cliënten als medewerkers. Veranderingen in de zorg zijn niet uit te sluiten in verband met de steeds veranderende zorgvraag en een forse stijging van de zorguitgaven. De veranderingen in de langdurende zorg hebben gevolgen voor (toekomstige) zorgmedewerkers, cliënten en zorgaanbieders.
Cliënten wonen langer thuis en ouderen komen pas wonen in een woonzorgcentrum als de complexiteit van zorg vaak al groot is. Omdat de zorgvraag groeit en het tekort aan zorgmedewerkers toeneemt wordt steeds vaker hulp ingeroepen van mantelzorgers. Daarnaast nemen de regels in de zorg niet af en wordt er steeds meer gevraagd van zorgorganisaties.

Politieke factoren
De verschuiving van verzorgingshuiszorg naar verpleeghuiszorg en thuiszorg is al enige jaren merkbaar. Mensen die bij Zorggroep Drenthe komen wonen hebben een steeds complexere zorgvraag, waardoor de zorgverlening sterk uitbreidt en zwaarder wordt. Dit heeft effect op de inzet van kwalitatief goed opgeleide medewerkers. De werklast voor medewerkers wordt als hoog ervaren. Met elkaar zoeken we voortdurend naar efficiëntere en effectievere vormen van (samen) werken.
Naast verblijf in een woonzorgcentrum blijven ook veel ouderen langer thuis wonen, waardoor de zorg die thuis wordt verleend dagelijks op meerdere momenten wordt ingezet. Doordat mensen langer (vaak alleen) thuis wonen zien we vaker (val)incidenten, waardoor mensen frequenter in het ziekenhuis belanden. Na een zo kort mogelijke ziekenhuisopname wordt de zorg sneller overgenomen door zorginstellingen in de vorm van tijdelijke zorg zoals eerstelijnsverblijf. 

Economische factoren
De invloed van de economische ontwikkelingen op de gezondheidszorg is duidelijk merkbaar geworden. De vraag naar zorg en de kosten nemen toe, maar ook de druk op de budgetten wordt groter. Tegelijkertijd worden er hogere eisen gesteld aan de kwaliteit van zorg. In 2018 is er extra kwaliteitsbudget beschikbaar gekomen. De regelgeving rondom het verkrijgen van de extra gelden blijkt overigens niet gemakkelijk.  

Technologische ontwikkelingen
Bij Zorggroep Drenthe wordt gewerkt met automatisering en verschillende domotica. Hierin zien we dat de doorontwikkeling van techniek niet stil staat. Al enkele jaren wordt gewerkt met het elektronisch cliëntdossier dat op iedere locatie en in de thuiszorg wordt gebruikt door onze professionals. Het zorgleefplan wordt hierin dagelijks geactualiseerd. Daarnaast is de invoering van het cliëntportaal, waardoor cliënten en familie/mantelzorgers meer inzicht krijgen in de zorgverlening aan de cliënten en de afspraken die rondom de zorg worden gemaakt, gestart.  
 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Vernieuwde zorg met zelfredzaamheid als uitgangspunt ziet Zorggroep Drenthe als toekomstbestendig. Die ‘gezonde’ zorg kan alleen tot stand komen door samenwerking in mensgericht en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO Netwerk Zorg). Zorggroep Drenthe is als organisatie maatschappelijk actief en betrokken. Wij helpen ouderen prettiger te leven. Zorggroep Drenthe ondersteunt met zorg in de wijk, informele zorg en mantelzorg en speelt in op veranderende behoeften door met name de toenemende vergrijzing. De locaties van Zorggroep Drenthe hebben de afgelopen jaren steeds meer een wijkfunctie gekregen. Ouderen uit de wijk kunnen deelnemen aan diverse activiteiten die op een locatie worden georganiseerd en zij kunnen ook gebruik maken van diverse faciliteiten. We zien dat ouderen uit de wijk steeds vaker gebruik maken van deze mogelijkheid, waardoor eenzaamheid onder ouderen tegengegaan kan worden.

Het betaalbaar en toegankelijk houden van kwalitatief goede zorg is waar Zorggroep Drenthe zich op richt. Scheiden van wonen en zorg, met ruime appartementen waar volop ruimte is voor zelfredzaamheid, is waar Zorggroep Drenthe de laatste jaren op koerst. Het verlagen van kosten is wat Zorggroep Drenthe inzet om de zorg betaalbaar te houden


Duurzaamheid
Ook in de gezondheidszorg is duurzaamheid een steeds belangrijker thema. Duurzaamheid valt onder de term maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Verbeteringen op het gebied van duurzaamheid leiden niet alleen tot kostenbesparingen, maar ook tot meer kwaliteit van zorg en dus tevredenheid onder cliënten en medewerkers.


Zorggroep Drenthe is o.a. duurzaam bezig op het gebied van: 

 • Personeelsbeleid: medewerkers blijven tot op steeds hogere leeftijd werken en ook de pensioenleeftijd verschuift als gevolg hiervan. Zorggroep Drenthe wil haar medewerkers zo lang mogelijk in dienst houden en kijkt hoe dit op een plezierige en gezonde manier voor medewerker kan werken.
 • Energie: Zorggroep Drenthe gebruikt duurzame energie van Nuon. Daarmee verduurzamen wij niet alleen de bedrijfsvoering, maar dragen wij ook bij aan het realiseren van de klimaatdoelstellingen.
 • Zonnepanelen: Zorggroep Drenthe heeft voor locaties De Vijverhof, Symphonie, Mozaiek, Spectrum en Centraal Bureau zonnepanelen geplaatst. Mede door de installatie van de zonnepanelen zijn wij voorbereid op de toekomst en draagt Zorggroep Drenthe bij aan de productie van duurzame energie. 
 • Clean Advantage – programma: door onze bijdrage ondersteunen wij het milieu terwijl ons wagenpark onderweg is. Wij tanken en tegelijk dragen wij bij tot de vermindering van de CO2-uitstoot door het planten van bomen te ondersteunen, nieuwe energieën te produceren en in andere koolstofreducerende projecten te investeren.