Jaarverslag Zorggroep Drenthe 2018

Voorwoord

Geachte lezer,

Voor u ligt het jaardocument 2018. In dit jaardocument vindt u een integrale vastlegging van de financiële en maatschappelijke verantwoording van Zorggroep Drenthe.
Met de komst van steeds meer digitale informatie en steeds betere informatie, heeft het jaardocument van Zorggroep Drenthe ook een ander format gekregen.

Na een algemene introductie volgen het governance verslag met informatie over Toezicht, Bestuur en de activiteiten van de Cliëntenraad en Ondernemingsraad. Ook is een toelichting op het financiële jaar 2018 opgenomen. De jaarrekening zelf, en de bijbehorende accountantsverklaring maken de formele verantwoording compleet.

Het jaar 2018 is voor Zorggroep Drenthe het jaar waarin directeur-bestuurder Sape Pranger met pensioen ging, hij bekleedde deze functie 16 jaar.
Een nieuwe bestuurlijke periode is per juli 2018 gestart, waarbij Zorggroep Drenthe de aspecten wonen, welzijn en zorg meer in balans wil brengen om zo toekomstbestendig te blijven.

Het uitgangspunt van Zorggroep Drenthe blijft dat wonen, welzijn en zorg wordt geleverd met veel ruimte voor persoonlijke aandacht, betrokkenheid en respect voor de leefgewoonten. Door respectvolle aandacht te hebben voor de cliënt als mens en de cliënt centraal te stellen wordt het fundament van goede zorg- en dienstverlening gelegd. Cliënten kunnen bij Zorggroep Drenthe zichzelf zijn.

Op deze plaats is een woord van dank op zijn plaats voor onze cliënten, vanwege het vertrouwen dat ze in Zorggroep Drenthe hebben gesteld, voor de medewerkers, voor hun inzet voor de zorg in onze regio, en voor de vrijwilligers en mantelzorgers, die voor een aantal extra’s zorgen die zeer welkom zijn in onze locaties.

Ook een woord van dank aan onze samenwerkingspartners, die samen met Zorggroep Drenthe ervoor hebben gezorgd dat de vraag van onze cliënten in de totale zorgketen zo goed mogelijk is beantwoord. 
Tot slot een dankwoord aan de Cliëntenraad, de Ondernemingsraad en de Raad van Toezicht voor de kritische en opbouwende visie die zij vanuit hun perspectief en deskundigheid op onze voornemens en acties hebben gegeven.

A.B.M. (Lex) Smetsers, MSc BA, MBZD
Raad van Bestuur
Zorggroep Drenthe